Centrum podpory, o. p. s., jejímž zřizovatelem je Nadace Sirius, bylo založeno 16. listopadu 2012 s cílem systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého dítěte. Jedním z dalších cílů společnosti je i podpora prohlubování a posilování vzájemné spolupráce a sdílení informací mezi organizacemi zabývajícími se danou problematikou. Při vyhledávání a mapování situace v dané oblasti se o. p. s. Centrum podpory zaměřuje nejen na Českou republiku, ale inspiraci a zkušenosti hledá také v zahraničí.

Centrum podpory, o. p. s., vyznává stejné zásady jako její zakladatel Nadace Sirius:

Charita není PR

Primárním cílem charitativní činnosti Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv záměr získat za dobročinné jednání jakoukoliv kompenzaci, například v podobě propagace nebo pozitivního PR. Ve skutečné charitě musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne o snahu zviditelnit sebe samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je cílem motivovat další dárce, avšak i zde musí být zachováno pravidlo, že nejde o popularizaci k vlastnímu prospěchu.

Důsledné projektové řízení

Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí principy projektového řízení. Jsou zpracovávány finanční plány a detailní harmonogramy aktivit, dochází k jejich pravidelnému sledování a vyhodnocování a jsou jasně definovány cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje se efektivní nakládání s finančními i lidskými zdroji.

Dary se nepoužívají na úhradu nákladů nadace, všechny směřuji do jednotlivých projektů

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami jsou v plné výši přerozdělovány mezi realizátory projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů. Provozní náklady samotné nadace jsou hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

Zaměření na projekty se systémovým významem

Nadace Sirius se zaměřuje na problémy celospolečenského rozsahu. Svou činností se snaží napomáhat k hledání systémových a koncepčních řešení těchto problémů.

Primární působení na rozum, nikoliv na city

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční argumentaci. Celé působení nadace je založeno na racionálních argumentech a věcném přesvědčování veřejnosti o hodnotách, které nadace podporuje.

Transparentnost

Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná vždy čestně a transparentně.

Cíle a vize

Centrum podpory, o. p. s., bylo založeno s vizí vytvořit platformu, která umožní organizacím v dané oblasti péče o ohrožené dítě sdílet, prohlubovat a aplikovat do denní praxe znalosti a zkušenosti vytvořené a ověřené v této oblasti v České republice nebo v zahraničí.

Zakládací listina Centrum podpory, o.p.s.

Mezi hlavní cíle Centra podpory, o. p. s., patří:

  • provádět výzkumy v dané oblasti v České republice i v zahraničí,
  • vyhledávat příklady dobré praxe v České republice i v zahraničí a napomáhat jejich šíření a sdílení
  • podporovat vznik dobré praxe v České republice a napomáhat jejímu šíření a sdílení,
  • prohlubovat vzájemnou spolupráci a sdílení informací mezi organizacemi,
  • podporovat organizace v dané oblasti v jejich dalším rozvoji po stránce metodické,
  • podporovat hledání způsobů pro sledování a vyhodnocování úspěšnosti práce v dané oblasti.

Orgány Centra podpory, o.p.s.

Zakladatel
Nadace Sirius

Správní rada
Kamila Badová, předsedkyně
Irena Bažantová, členka
Petra Dostalová, členka

Dozorčí rada
Radka Šmejcová, předsedkyně
Tomáš Bada, člen
Martina Bártíková, členka

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013