Please select your page

Cílem setkání pracovníků, kteří poskytují služby v oblasti náhradní rodinné péče, byla podpora spolupráce mezi OSPOD a NNO, vyjasnění kompetencí a identifikace problematických míst v regionu.

Setkání se uskutečnila ve třinácti krajích. Celkem se zúčastnilo 263 pracovníků (141 pracovníků ze 101 státních institucí - krajských úřadů či úřadů s rozšířenou působností a 122 pracovníků z 95 neziskových organizací).

Závěrečná zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP

Konference k výstupům ze setkání:

Dne 13. 12. 2016 se uskutečnila konference, na které byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji. 

Konference se zúčastnilo 128 osob z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací.

Prezentace:

Představení projektu Centrum podpory NRP II. - Gabriela Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s.
Představení a průběh setkání ve 13 krajích - PhDr. Věduna Bubleová, Středisko NRP
Výsledky dotazníkového šetření v jednotlivých krajích - Mgr. Ondřej Novák, Středisko NRP
Souhrnné výstupy ze zrealizovaných setkání - doc. Ing. PhDr. Hana Konečná, Ph.D., Zdravotně sociální
fakulta Jihočeské univerzity v ČB a Mgr. Markéta Sudová, ADAM Česká republika, z.s.
Příklad dobré praxe - projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji - Mgr. Veronika Hofrová, STROP o.p.s., Zlín
Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji
Shrnutí a závěry - Alena Vávrová, Středisko NRP

Monitoring organizací a metodik

Mapování státních i nestátních organizací poskytujících služby v oblasti NRP v jednotlivých krajích České republiky, rozšíření a pravidelné aktualizování Adresáře služeb v NRP, sběr metodik dobré praxe.

Školení metodik dobré praxe

Pro šíření metodik dobré praxe formou školení vybrala Rada odborníků (Mgr. Jaroslava Máliková, PaeDr. Zdeněk Moldrzyk, PhDr. Hana Pazlarová, Mgr. Alena Svobodová, Alena Vávrová) ze seznamu 19ti metodik následující tři vítězné metodiky:

  • Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných v pěstounské péči či adopci
            (Amalthea z.s.)
  • Specifika vzdělávání z řad příbuzných (Rozum a cit, z. s.)
  • Tranzitní péče (Šafrán dětem)

Velice děkujeme všem organizacím, které poskytly své metodiky k hodnocení a věříme, že školení vybraných metodik rozšíří a zkvalitní služby, které poskytují neziskové organizace v oblasti NRP.

Postup a kritéria hodnocení metodik pro projekt CP NRP II 
Pravidla a postup šíření vybraných metodik pro projekt CP NRP II

Třídenní školení probíhalo v Praze v prostorách vily Grébovky v termínu od 4. do 6. října 2017. Zúčastnilo se ho 38 osob (28 osob z neziskových organizací a 10 osob ze státních institucí).

Účastníci měli možnost se během tří dnů podrobně seznámit s daným tématem, technikami, nástroji a rozmanitými pomůckami pro práci s dítětem v náhradní rodinné péči. Na základě příběhů si zažít konkrétní situace a pod odborným vedením lektorů se naučit či ověřit vhodné postupy pro řešení jednotlivých situací. Vzájemné sdílení zkušeností lektorů ale i samotných účastníků se ukázalo jako velmi poutavé a přínosné.

Rádi bychom poděkovali lektorům za jejich úsilí a čas a věříme, že účastníci si odnesli získané zkušenosti do své každodenní praxe pro pomoc ohroženým dětem.

Prezentace a materiály ke školení:

Amalthea z.s.

Rozum a Cit, z.s.

Šafrán dětem

Metodika pro práci s osvojitelskou rodinou

Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou je reflexí a popisem dobré praxe práce Adopčního centra Střediska NRP a obsahuje témata spojená s poskytováním podpory osvojitelským rodinám. Metodika je nápomocná všem organizacím, které zvažují poskytování podpůrných služeb osvojitelským rodinám.

V podobě, která je předkládána, nabízí metodika klíčová témata spojená s poskytováním podpory osvojitelským rodinám. Je rozdělena do pěti hlavních částí. Východiskem pro práci adopčního centra je reflexe potřeb rodin v různých fázích přijímání dítěte. Na první kapitolu o potřebách rodin navazuje část, která objasňuje poslání, formuluje cíle a vyzdvihuje základní principy práce AC. Ve třetí kapitole jsou shrnuty možné formy spolupráce s klienty, které reagují na různá nastavení klientů a jejich aktuální potřeby. Následně Metodika popisuje služby AC, které dokreslují také praktické kazuistiky. V závěrečné kapitole jsou shrnuty nároky na personální zajištění potřeb AC.

Celostátní konference k výsledkům a závěrům výzkumu na téma osvojení

Dne 8. 12. 2017 se konala celostátní konference, která se věnovala výstupům a závěrům výzkumu, který se realizoval v období od září 2015 do listopadu 2017, na téma osvojení v Dánsku, Anglii a v České republice.

Konference se zúčastnilo 100 osob (z toho 56 osob ze státních institucí a 44 osob z neziskových organizací).

Přednesené závěry a výstupy výzkumu byly doplněny o kvantitativní ověřování potřeb osvojitelských rodin a jejich postoje ke způsobu poskytování podpůrných služeb a o představení návrhu Modelu podpory osvojení.

Prezentace:


Setkání zástupců OSPOD a NNO - představení Metodiky Adopčního centra a Modelu osvojování

Dne 7. 6. 2018 se konalo setkání krajských pracovišť NRP a NNO, kde byla představena Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou a návrh Modelu osvojování.

Setkání se zúčastnilo 59 osob (19 osob ze státních institucí a 40 osob z neziskových organizací).

Prezentace:

Celostátní konference k výsledkům a závěrům výzkumu na téma náhradní rodinná péče pro děti se zdravotním znevýhodněním v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice

Dne 17. 1. 2019 se konala celostátní konference, kde byly prezentovány výstupy a závěry zrealizovaného výzkumu v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči, výzkum na téma osvojení v Rakousku a vzniklý Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním (návrh na změnu systému zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v ČR).

Konference se zúčastnilo 107 osob (z toho 55 osob z neziskových organizací a 52 osob ze státních institucí).

Prezentace: