Please select your page

Monitoring státních a nestátních subjektů byl zahájen v březnu 2012.

Obsah monitoringu:

  • mapování státních a nestátních organizací v oblasti náhradní rodinné péče v České republice
            a tvorba adresáře organizací,
  • sběr a evidence metodik v organizacích zabývajících se náhradní rodinnou péčí.

Očekávané výstupy:

  • adresář organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče a rozdělení na státní a nestátní,
  • evidence metodik a jejich rozdělení dle činností a dle jednotlivých fází procesu náhradní rodinné péče,
  • vyhodnocení metodik dobré praxe a doporučení k dalšímu šíření,
  • definování „bílých míst“ – kde metodiky chybí a zda je potřeba v dané oblasti metodiky doplnit.

Výsledky monitoringu:

V období 12/2012 – 1/2013 byl realizován výzkum na téma Používání metodik v neziskovém sektoru se zaměřením na oblast náhradní rodinné péče. Do výzkumu se zapojilo 41 organizací.

Používání metodik v NRP
Zpráva z monitoringu
Sebrané metodiky NRP
Seznam sebraných metodik a textů

Co je metodika

Popis postupu nebo souboru postupů, kterými lze dosáhnout stanoveného výstupu či cíle. Metodika je nástroj, který napomáhá k dosažení cíle.

 Co je metodika a k čemu slouží 

Dobrá praxe - metodiky

Metodiky nebo soubory metodik, které byly vyhodnoceny mezi metodikami v ČR dle kritérií stanovených v projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče jako vysoce kvalitní. Důraz je kladen na přenositelnost, respektive možnost využití metodických postupů v organizacích s obdobnou klientelou a záměry, s přihlédnutím k odlišnému zázemí (jiný rozpočet, struktura, materiální a personální kapacita).

Soubor metodik je metodický materiál, který popisuje postupy pro více fází procesu NRP.

Postup a kritéria hodnocení metodik v projektu CP NRP

Výsledky hodnocení metodik dobré praxe v NRP

Správní radou Nadace Sirius byly dne 28. 2. 2014 odsouhlaseny pro další šíření formou školení následující organizace a jejich metodiky:

 

Návrat, o.z.

Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Amalthea, o.s.

Metodika doprovázení

Rozum a Cit, z.s.

Vztahový labyrint v náhradní péči + Dítě ve výchově příbuzných

Rozum a Cit, z.s.

Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě  

 

Šíření vybraných metodik dobré praxe bude probíhat dle dokumentu Postup a pravidla šíření vybraných metodik pro projekt CP NRP.