Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek.

Termín realizace projektu 10/2011 - 8/2015.

Účel projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče (CP NRP) vychází z cílů Centra podpory, o. p. s. Jde především o podporu zkvalitnění metod práce v oblasti náhradní rodinné péče a získání a udržení vysokého know-how v této oblasti, spojeného se zavedením příkladů dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu pro obecné užití v České republice.

Cíle projektu:

 • Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v České republice a zahraničí v oblasti NRP
 • Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
 • Zlepšení a zkvalitnění služeb v náhradní rodinné péči
 • Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení znalostí
          a zkušeností v oblasti NRP

Principy projektu:

 • Systematičnost v mapování situace a způsobů práce v České republice a zahraničí
 • Šíření osvědčených postupů a dobré praxe
 • Otevřenost pro spolupráci a transparentní sdílení výsledků se státními i nestátními organizacemi
 • Úzká spolupráce s odborníky
 • Transparentnost

Organizační struktura projektu

org-struktura-projektu

Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče (CP NRP) je zaměřený na oblast náhradní rodinné péče a je realizován ve formě spolupráce společnosti Centrum podpory, o. p. s., a partnerské organizace.

Partnerskou organizací pro projekt CP NRP je Středisko náhradní rodinné péče, o. s. (více na www.nahradnirodina.cz ).

Partnerská organizace zajišťuje výzkumný a projektový tým, který realizuje aktivity projektu a plní jeho cíle.

Odborný garant je zástupcem partnerské organizace. Je to kvalifikovaný a zkušený odborník, který poskytuje odbornou záštitu pro problematiku náhradní rodinné péče, předkládá a obhajuje návrhy a výstupy projektového týmu, řídí aktivity projektu po odborné stránce a zajišťuje kvalitu činností a výstupů projektu z odborného hlediska.

Odborným garantem pilotního projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče je PhDr. Věduna Bubleová.

Pro projekt jsou stanoveny dva poradní orgány, a to Rada odborníků z praxe a Odborná rada. Jejich úkolem je posouzení výsledků a odborné kvality výstupů projektu CP NRP.

Rada odborníků z praxe (ROP)je poradním orgánem pro oblast monitoringu metodik a úzce spolupracuje s odborným garantem a Střediskem náhradní rodinné péče, o. s. Členové ROP jsou renomovaní odborníci z praxe v oblasti náhradní rodinné péče v České republice.

Úkoly ROP vyplývají z harmonogramu projektu CP NRP a navazují na odsouhlasená zadání činnosti v projektu CP NRP a definované výstupy z této činnosti. Konkrétní náplň práce ROP představují zejména následující činnosti:

 • Diskuze k výstupu monitoringu metodik
 • Hodnocení a oponentura vybraných metodik pro šíření
 • Doporučení, návrhy úprav existujících metodik
 • Doporučení, návrhy na tvorbu nových (chybějících) metodik

Podrobný popis činnosti ROP naleznete v dokumentu Definice uspořádání a role rady odborníků z praxe a odborné rady pro projekt CP NRP. 

Seznam členů Rady odborníků z praxe:

Odborná rada (OR) je odborným a poradním orgánem Centra podpory, o. p. s., pro výzkumnou a metodologickou oblast. Cílem Odborné rady je zajištění odborné kvality výstupů projektu Centra podpory náhradní rodinné péče. Posuzuje a vyhotovuje finální stanovisko k záměrům a výstupům vytvořeným v rámci projektu. Odborná rada je složená ze tří předních nezávislých odborníků v oblasti náhradní rodinné péče nebo jiných oblastí péče o ohrožené děti.

Úkoly Odborné rady vyplývají z harmonogramu projektu CP NRP a navazují na odsouhlasená zadání činnosti v projektu CP NRP a definované výstupy z této činnosti. Konkrétní náplň práce Odborné rady představují zejména následující činnosti:

 • Posouzení zadání výzkumů a dalších činností projektu CP NRP dle záměrů a cílů CP OPS
 • Konzultace a vyjádření k aktuálním tématům nebo potřebám projektu CP NRP
 • Posouzení závěrečného výběru metodik ČR, které jsou doporučeny pro šíření v praxi
 • Posouzení závěrečných zpráv dílčích úkolů projektu, doporučení k jejich (ne)schválení
          vedením CP OPS / Nadací Sirius
 • Posouzení závěrečné zprávy za pilotní projekt CP NRP, doporučení k jejímu (ne)schválení
          vedením CP OPS / Nadací Sirius a (ne)doporučení k dalšímu pokračování projektu CP NRP

Podrobný popis činnosti OR naleznete v dokumentu Definice uspořádání a role rady odborníků z praxe a odborné rady pro projekt CP NRP 

Seznam členů Odborné rady:

 Obsahová struktura projektu

obs-struktura-projektu

 Závěry a doporučení

Na základě provedených výzkumů a dalších aktivit projektu, byla závěrem vydefinována následující doporučení pro zlepšení situace a kvality práce v oblasti náhradní rodinné péče.

Doporučení pro praxi

 1. zavést funkční systém prevence v rodinách, tj. nejen řešit následnou sanaci rodiny po odebrání dítěte, ale již snaha zabránit rozpadu rodiny;
 2. zvyšovat vzdělání pracovníků v NRP a zavádět standardy pro oblast NRP. Porozumět novému pojetí náhradní péče:
  • vymezit kritéria výběru, profil a kompetence osvojitelů a pěstounů,
  • párování dětí a rodičů – hledání rodičů podle potřeb dítěte,
  • náhradní péči by měla být kontinuální proces - systematicky pracovat na dlouhodobějším směřování péče o dítě ať již sanací biologické rodiny,
  • nebo hledáním vhodné dlouhodobé náhradní péče,
  • dítě jako subjekt péče, který je schopen reflektovat své potřeby a vyjádřit svá přání (slyšet hlas dítěte a nespoléhat pouze na expertizu odborníků),
  • důležitost stálého sociálního pracovníka pro konkrétní dítě, k tomu vhodné organizační zajištění na OSPOD;
 1. posílit počet terénních pracovnic OSPOD, aby mohly zajišťovat činnosti, na které v současnosti nemají mnohdy kapacitu;
 2. do rozhodování o osudu dítěte zapojit samo dítě;
 3. kontakt dítěte v náhradní péči s biologickou rodinou musí probíhat tak, aby nepoškodil dítě (nutný souhlas/přání dítěte, slyšet názor dítěte a brát ho vážně, volit vhodný průběh setkání, asistenční služba - mediátor setkání atd.);
 4. do rozhodnutí rodiny o přijetí dítěte zahrnout také děti v rodině již žijící, zahrnout je do přípravy a důkladně se jim věnovat i po přijetí dítěte do péče (setkání s ostatními dětmi atd.);
 5. zabezpečení dostupnosti služeb pro náhradní rodiče v praxi (nejen legislativně);
 6. zahrnutí adoptivních rodin do systému podpory/financování služeb;
 7. řešení podpory mladistvých odcházejících z náhradní péče, následná péče;
 8. rozdělení kompetencí mezi OSPOD a NNO

Systémová doporučení

 1. vytvoření jednotné koncepce péče o dítě a rodinu a stanovení jedné instituce (MPSV);
 2. zavedení institutu dětského ombudsmana;
 3. důsledné využívání možností stávající právní úpravy, kdy její výklad musí být podmíněn zájmy dítěte;
 4. širší zapojení subjektů mimo oblast státní správy a samosprávy do procesu NRP (vyhledávání pěstounů, zajištění služeb poskytovaných pěstounům atd.) včetně přijetí právní úpravy zakotvující odpovědnost těchto subjektů za svou činnost;
 5. větší diferenciace druhů pěstounské péče;
 6. zavedení institutů prevence (současná právní úprava je institucionalizovaná až od momentu, kdy situace v rodině již není řešitelná);
 7. přijetí komplexní právní úpravy následné péče (smyslem a cílem systému je zapojení mladistvých z náhradní rodinné péče do společnosti)