Please select your page

Semináře, kulaté stoly a konference slouží k prohlubování a posilování spolupráce a předávání vzájemných zkušeností mezi organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče. V rámci těchto setkání jsou prezentovány výsledky projektu a dochází k diskuzi o aktuálních otázkách. Semináře jsou pořádány za účelem šíření dobré praxe.

Školení metodik dobré praxe NRP III

V termínu 1. 6. – 3. 6. 2015 se uskutečnilo III. školení metodik dobré praxe NRP. Pro velký zájem z předchozích kol byly pro tento rok vybrány metodiky slovenské neziskové organizace Návrat, o. z.: Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny a Náhradná rodina v procese adaptácie . Česká republika byla zastoupena nevládní organizací Rozum a Cit, z. s., o jejíž metodikyVztahový labyrint v NRPaDítě ve výchově příbuzných byl největší zájem.

Prezentace:

Náhradní rodina v procese adaptácie (Návrat, o. z.)

Prezentace
Attachment
Fázy reakcie na stratu
Fázy náhradného rodičovství
Základné psychické potreby člověka
Odporúčaná literatura

Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny (Návrat, o. z.)

Manuál pre účastnikov

Rozum a Cit, z. s.

Vztahový labyrint v NRP, Dítě ve výchově příbuzných

Kulatý stůl pro odborníky NRP ze státních institucí

Dne 14. 4. 2015 se uskutečnilo celostátní setkání pracovníků pro náhradní rodinnou péči.

Focus group, se zúčastnilo 11 zástupců z 8 krajských úřadů a 2 pražských městských částí. Po krátké prezentaci závěrů výzkumu praxe náhradní rodinné péče v České republice, který se uskutečnil v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, následovala moderovaná diskuse nad současnou situací v oblasti NRP po přijetí novely zákona o SPO a občanského zákoníku.

Vzájemné sdílení zkušeností z různých oblastí ČR bylo ohodnoceno jako velmi přínosné a poukázalo na nutnost pořádání dalších podobných setkání nejen mezi jednotlivými úřady a pěstounskými či osvojitelskými rodinami, ale také soudy a neziskovými organizacemi.

Prezentace:

NRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí z pohledu pracovníků OSPOD (A. Vávrová, V. Bubleová)

Kulatý stůl pro odborníky NNO v oblasti NRP

Dne 9. 3. 2015 se sešli ke společné diskusi odborníci nevládních neziskových organizací poskytující služby v oblasti náhradní rodinné péče.

Setkání bylo věnováno nejen prezentaci závěrů výzkumu náhradní rodinné péče v České republice z pohledu pracovníků neziskových organizací a následné diskusi nad jejich doporučeními, ale také současné, často rozporuplné situaci v této oblasti.

Výstupy z focus group budou sociologicky zpracovány a poslouží k praktickým doporučením.

Prezentace:

Shrnutí závěrů výzkumu v NRP v ČR (V. Bubleova, O. Novak)
NRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi pracovníků NNO (J. Paleček)

Celostátní konference na téma „Náhradní rodinná péče v české republice a zkušenosti přímých aktérů“

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnila celostátní konference, kde byly představeny výstupy výzkumného šetření náhradní rodinné péče v reflexi pracovníků neziskových organizací a státní sféry, ale také z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin v České republice.

Český výzkum je v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče (CP NRP) věnován potřebám dětí a rodičů v NRP a službám, které jsou jim poskytovány a které dosud chybí. Navazuje tak na zahraniční šetření, které bylo uskutečněno v loňském roce ve vybraných okolních zemích a jehož závěry byly prezentovány na konferenci v prosinci 2013 v Praze.

Program konference

Prezentace:

CR_vyzkum_A-Vavrova_PPPD.pptx
CR_vyzkum_G-Navratilova_projektCPNRP.ppt
CR_vyzkum_J-PalecekV-Bubleova_NNO.pptx
CR_vyzkum_M-Vagnerova_rodiny.pptx
CR_vyzkum_O-Novak_Omnibus.pptx
CR_vyzkum_O-Smidova-Matousova_OSPOD.pptx
CR_vyzkum_V-Bubleova_O-Novak_Shrnuti.pptx

Školení metodik dobré praxe NRP II

V termínu 20. 10. – 22. 10. 2014 se uskutečnilo II. školení metodik dobré praxe NRP:

Návrat, o. z.: Zvykáme si jeden na druhého aneb náhradní rodina v procesu adaptace

Rozum a cit, z. s.: Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě 

Program školení Návrat, o. z.- Náhradná rodina v procese adaptácie
Program školení Návrat, o.z. - Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny
Program_skoleni_metodik Rozum a cit, z. s.

Prezentace:

Náhradná rodina v procese adaptácie (Návrat, o.z.)

Fáze reakce na ztrátu
Attachment
Základní psychické potřeby člověka
Doporučená literatura

Attachment v adaptačnej fáze náhradnej rodiny (Návrat, o.z.)

Attachment - Manuál pre účastníkov

Rozum a Cit, z.s.

Na jední lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě

Školení metodik dobré praxe NRP I

V termínu 26. 5. – 28. 5. 2014 se uskutečnilo I. školení metodik dobré praxe NRP:

Občanské sdružení Amalthea: Metodika doprovázení
Rozum a Cit, z. s.: Vztahový labyrint v náhradní péči + Dítě ve výchově příbuzných

Program školení Amalthea
Program školení Rozum a cit

Prezentace:

Prezentace Amalthea
Prezentace Rozum a Cit 

Celostátní konference k výsledkům a závěrům zahraničního výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče.

Dne 5. 12. 2013 se uskutečnila celostátní konference, kde byly představeny výsledky zahraničního výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče v Polsku, Dánsku, Slovensku a Velké Británii. Účastníci byli seznámeni s vývojem a situací v oblasti NRP v jednotlivých zemích včetně právních systémů těchto zemí a dále jim byla představena doporučení pro Českou republiku v jednotlivých oblastech problematiky NRP. Jako host vystoupil pan Marek Roháček, ředitel o. s. Návrat, Slovenská republika a pan Chris Gardiner člen IFCO, Velká Británie.

Program konference

Prezentace:

Anotace o přednášejících.docx
Projekt_CP_NRP_G-Navratilova.ppt
Predstaveni-vyzkumu-V-Bubleova.pptx
Pravni-system-F-Vyskocil.doc
Polsko-O-Smidova-Matouskova.pptx
Velka-Brianie-O-Smidova-Matouskova.pptx
Dansko-J-Palecek.pptx
Slovensko_J-Palecek.pptx
Omnibusove-setreni-a-zavery-zahranicniho-vyzkumu-Novak-Bubleova.ppt
Zkusenosti-ze-Slovenska-M-Rohacek.ppt
Zkusenosti-z-Velke-Britanie-Ch-Gardinger.pptx

Kulatý stůl 17. 6. 2013

Již druhé setkání u „kulatého stolu“ na téma „Metodiky práce v náhradní rodinné péči“ se uskutečnilo 17. 6. 2013 v CEELI Institutu v Havlíčkových sadech. Účastníci byli seznámeni s vývojem a dílčími výsledky projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, byly představeny principy metodiky a způsob hodnocení a výběru metodik dobré praxe pro další šíření, PhDr. M. Macela představil záměry MPSV v metodické podpoře náhradní rodinné péče a roli organizací občanského sektoru v metodické práci. V odpolední části měli účastníci možnost seznámit se s metodikami tří organizací a diskutovat nad tématy „bílá místa“ v metodikách NRP a šíření dobré praxe.

Program setkání

Prezentace:

Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče – G. Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s.
Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče/výzkum a rozvoj dobré praxe – V. Bubleová, Středisko NRP
Co je metodika a k čemu slouží – Z. Dvořáková, Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s
Výběr a hodnocení metodik dobré praxe pro další šíření – G. Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s.
Metodika Asistovaný kontakt - Pavel Šmýd, Sdružení pěstounských rodin
Metodika Odcházení mladých a vstupu na trh práce - Jindra Šalátová, Sdružení SOS dětské vesničky
Metodika Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi - Irena Kulhánková, Klára Jalovcová, Dům tří přání
Prezentace sebraných metodik pro náhradní rodinnou péči v České republice – O. Novák, Středisko NRP

Kulatý stůl 28. 2. 2013

V rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče se dne 28. 2. 2013 uskutečnil první kulatý stůl na téma „Používání metodik v neziskovém sektoru“. Neziskovým organizacím byl představen projekt, byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření z oblasti používání metodik v náhradní rodinné péči a byla zde prezentována dobrá praxe některých organizací. Odpolední část setkání byla věnována diskuzi k používání metodik v NRP.

Program setkání
Používání metodik v NRP